Translated Materials Copy Copy Copy

Điều tra dân số là dành cho tất cả mọi người.Bạn sẽ nhận được con số qua thư để hoàn thành biểu mẫu điều tra trực tuyến bằng ngôn ngữ bạn chọn bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Bạn có thể hoàn thành biểu mẫu trực tuyến trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.2020census.gov/vi.

Bạn cũng có thể hoàn thành khảo sát Điều tra dân số qua điện thoại. 844-461-2020. Tổng điều tra dân số đếm dân số của các cộng đồng khác nhau trên cả nước và những con số này được sử dụng để quyết định 800 tỷ đô la tài trợ của chính phủ được chi cho các khu phố.

Khoản tiền này hỗ trợ cho các trường học, đường xá, giao thông công cộng và bệnh viện của chúng tôi và cũng tài trợ cho các chương trình như Trợ cấp y tế và SNAP.

Điều rất quan trọng là mọi người trong cộng đồng của chúng tôi đều được tính vào Tổng điều tra dân số năm 2020.
Tài Nguyên Ngôn Ngữ Và Cách Nhận Trợ Giúp

ជំេរឿនគឺសំ្រមាប់្របជាជន្រគប់

ចាប់េផីម្ត ពីែខមីនាឆាំ្ន ២០២០ អ្នកនឹងទទួលបានេលខកូដតាមអុីែមល េដីម្បីបំេពញទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនតាមអុិ នធឺេណតជាភាសាៃនជេ្រមីសរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបំេពញទ្រមង់ែបបបទតាមអុីន ធឺេណតេនៅេលីទូរស័ព្ទៃដ ឬកុំព្យូទ័រ។ 2020census.gov

អ្នកក៏អាចបំេពញការស្ទង់មតិជំេរឿនតា មរយៈទូរស័ព្ទៃដផងែដរ។ 844-330-2020 ជំេរឿន្របជាជនេធ្វីេឡីងេដីម្បីរាប់ចំនួន្រប ជាជនេនៅក្នុងសហគមន៍េនៅទូទា ំ ង្របេទស។េ ហីយចំនួនទាំ ងេនះ្រតូវបានេ្របីេដីម្បីសេ្រម ចចិត្ត ថាេតីថវិការបស់រដា ្ឋ ភិបាលចំនួន ៨០០

ថវិកាេនះនឹង្រតូវេ្របី្របាស់សំរាប់គាំ្រទដល់សា លាេរៀន ផ្លូវថ្ន ល់ ការដកឹ ជញនូ្ច សាធារណៈ និងមនីរ្ទ េពទ្យរបស់េយីងេហយី ែថមទាំ ងជំនួយ ដល់កម្ម វិធីដូចជា Medicaid និង SNAP ។

វាមានសារៈសំខាន់ខាំ្ល ងណាស់ែដលមនុ ស្ស្រគប់គា្ន េនៅក្ន ុងសហគមន៍របស់េយីង ្រតូវបានរាប់េនៅក្ន ុងជំេរឿនឆាំ្ន ២០២០ ។
ជំនួយផ្នែកភាសា និងរបបៀបទទួលបានជំនួយ

人口普查适用于所有人美国宪法规定, 每十年一次的人口普查将对居住在美国的每一个人进行统计. 到2020年,人口普查将问你关于你家庭成员的9个基本问题. 只需10分钟即可完成.

人口普查统计全国不同社区的人口, 这些数字被用来决定哪个社区应该有更多的资金和资源. 这笔资金将用于支持我们的学校、道路、公共交通、医院以及医疗补助和食品券等项目. 在2020年的人口普查中把我们社区的每个人都统计在内是非常重要的.

人口普查日是2020年4月1日. 从2020年3月开始, 你将收到一封信, 里面有一个编码, 用来以你选择的语言在线填写你的人口普查表格. 你可以在智能手机或电脑上填写在线表格. 网上完成表格是一个比较简单的方式, 但纸上的表格也可用. 你还可以通过电话完成人口普查.
人口普查资源 - 简体字

人口普查资源 - 繁体字

Sensus adalah untuk semua orang.

Anda akan menerima kode melalui surat untuk melengkapi formulir sensus Anda secara online dalam bahasa pilihan Anda mulai Maret 2020. Anda dapat mengisi formulir online di smartphone atau komputer. 2020census.gov

Anda juga dapat menyelesaikan survei Sensus melalui telepon. 844-330-2020 Sensus menghitung populasi berbagai komunitas di seluruh negeri, dan angkaangka ini digunakan untuk memutuskan lingkungan mana yang harus memiliki lebih banyak uang dan sumber daya.

Uang ini membiayai sekolah, jalan, transportasi umum, dan rumah sakit kita dan juga mendanai program-program seperti Medicaid dan SNAP (food stamp).

Sangat penting untuk setiap orang di komunitas kita dihitung dalam Sensus 2020.

သန်းေခါင်စာရင်းလူတိုင်းအတွက်ပါ

သတင်းအချက်အလက်