Điều tra dân số là dành cho tất cả mọi người.Bạn sẽ nhận được con số qua thư để hoàn thành biểu mẫu điều tra trực tuyến bằng ngôn ngữ bạn chọn bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Bạn có thể hoàn thành biểu mẫu trực tuyến trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.2020census.gov/vi.

Bạn cũng có thể hoàn thành khảo sát Điều tra dân số qua điện thoại. 844-461-2020. Tổng điều tra dân số đếm dân số của các cộng đồng khác nhau trên cả nước và những con số này được sử dụng để quyết định 800 tỷ đô la tài trợ của chính phủ được chi cho các khu phố.

Khoản tiền này hỗ trợ cho các trường học, đường xá, giao thông công cộng và bệnh viện của chúng tôi và cũng tài trợ cho các chương trình như Trợ cấp y tế và SNAP.

Điều rất quan trọng là mọi người trong cộng đồng của chúng tôi đều được tính vào Tổng điều tra dân số năm 2020.
Tài Nguyên Ngôn Ngữ Và Cách Nhận Trợ Giúp