ជំេរឿនគឺសំ្រមាប់្របជាជន្រគប់

ចាប់េផីម្ត ពីែខមីនាឆាំ្ន ២០២០ អ្នកនឹងទទួលបានេលខកូដតាមអុីែមល េដីម្បីបំេពញទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនតាមអុិ នធឺេណតជាភាសាៃនជេ្រមីសរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបំេពញទ្រមង់ែបបបទតាមអុីន ធឺេណតេនៅេលីទូរស័ព្ទៃដ ឬកុំព្យូទ័រ។ 2020census.gov

អ្នកក៏អាចបំេពញការស្ទង់មតិជំេរឿនតា មរយៈទូរស័ព្ទៃដផងែដរ។ 844-330-2020 ជំេរឿន្របជាជនេធ្វីេឡីងេដីម្បីរាប់ចំនួន្រប ជាជនេនៅក្នុងសហគមន៍េនៅទូទា ំ ង្របេទស។េ ហីយចំនួនទាំ ងេនះ្រតូវបានេ្របីេដីម្បីសេ្រម ចចិត្ត ថាេតីថវិការបស់រដា ្ឋ ភិបាលចំនួន ៨០០

ថវិកាេនះនឹង្រតូវេ្របី្របាស់សំរាប់គាំ្រទដល់សា លាេរៀន ផ្លូវថ្ន ល់ ការដកឹ ជញនូ្ច សាធារណៈ និងមនីរ្ទ េពទ្យរបស់េយីងេហយី ែថមទាំ ងជំនួយ ដល់កម្ម វិធីដូចជា Medicaid និង SNAP ។

វាមានសារៈសំខាន់ខាំ្ល ងណាស់ែដលមនុ ស្ស្រគប់គា្ន េនៅក្ន ុងសហគមន៍របស់េយីង ្រតូវបានរាប់េនៅក្ន ុងជំេរឿនឆាំ្ន ២០២០ ។
ជំនួយផ្នែកភាសា និងរបបៀបទទួលបានជំនួយ